ទំព័រ​ដើម​ / សៀវ​ភៅ​រូប​ថត​ទាំងអស់ / Nature et Patrimoine / bersac sur rivalier - moulin de Galachoux 6