இல்லம் / ஆல்பங்கள் / Nature et Patrimoine / Panneau a Petit Pont des Granges 3